KAPSAM, dünya çapında azalan gelir eşitsizliklerine itici güç olarak ürünlerin, hizmetlerin ve sermayenin açık pazar ekonomilerinde serbest dolaşmasına değer vermektedir.  Ancak yalnızlık politikaları ve engeller, uluslararası ticaret için tehdit oluşturmakta ve tarihi başarının kaybedilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu bağlamda KAPSAM, uluslararası ticaret dinamiklerini sürekli olarak izlemekte, mevcut eğilimleri değerlendirmekte ve düzenli olarak ticaret analizleri ile tahminleri hazırlamaktadır.

 

• Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Ülkemizde yabancı ve ulusal yatırımlar için iyi uygulama örnekleri ve analizler

• Yatırımcı-Devlet Anlaşmazlığının Çözümü

Yatırımcı-Devlet Anlaşmazlığının çözümünde etkili politikalar ve arabuluculuk

• Girişimciliğin Desteklenmesi

Yerel ve ulusal düzeyde girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar

• Düzenleyici Politika ve Yönetişim

Özel sektörün ve kamunun işleyişini düzenleyen politikaların izlenmesi

 

• Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumların sosyal sorumluluk kavramına ve projelerine katkıda bulunacak uygulamaların takibi

• Siyasi Risk ve Düzenleyici Riskin Yönetimi

Uluslararası yatırımlarda siyasi risklerin belirlenmesi v yönetilmesi

• Kapsayıcı Ekonomiler

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomi politikaları ile ekonomiye eşit erişim sağlanmasına ilişkin çalışmalar

• Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri mülkiyet haklarının korunması ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik projeler ve çalışmalar

• Ekonomik Güçlendirme

Dezavantajlı ve hassas grupların istihdama katılması ve ekonomik güçlendirmenin sağlanmasına yönelik politikalar

• Sürdürülebilir Kalkınma için Politika Tutarlılığı

Çevre, toplum ve ekonomi üçgeninde dengeli kalkınma politikalarının yürütülmesi