Sağlık, ekonomik kalkınmışlığın ve toplumsal refahın en önemli göstergelerinden birisidir. Sanayi devriminden bu yana, sağlık alanında ortaya konulan gelişmeler sayesinde ortalama yaşam beklentisinde ve nüfus artışında kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Temel sağlık göstergelerine bakıldığında, toplam sağlık harcamaları son 20 yılda yüzde 20 oranında artmıştır. KAPSAM olarak, koruyucu sağlık önlemlerine ve etkin bir sağlık hizmet sunumuna önem atfetmekteyiz. KAPSAM, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik bir hasta sevk zinciri uygulama politikalarını desteklemektedir.

 

• Sağlık Finansmanı ve Sosyal Güvenlik

Ulusal sağlık sisteminin etkililiği ve sağlık hizmetlerinde eşitliğe ilişkin çalışmalar

• Sağlık İş Gücü Politikası

  • Sağlık sektöründe insan gücünün planlanması ve istihdam stratejileri

• Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar

Ulusal ve uluslararası alanda nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar için atılan adımların takibi

 

• Halk Sağlığı Politikaları

Sağlıklı bir toplum için halk sağlığı politikalarının etkili bir şekilde uygulanması için çalışmalar

• İlaç politikası

Günümüzün ilaç politikaları ve ilaç endüstrisinin işleyişi üzerine analizler