Gelişen ve değişen toplumsal, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar, modern gereksinimler çerçevesinde devlet fonksiyonlarının yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır. Sosyal refahın artırılması, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme alanında yüklenilen bu fonksiyonlar, devlet harcama ve yatırımlarının GSYH içerisindeki payının artmasına yol açmıştır. Gelişmiş ve gelişme olan birçok ülkede genel devlet harcamalarının GSYH içerisindeki payı yüzde 40’ların üzerine çıkmıştır. Türkiye’de de bu oran, son 20 yıllık dönemde artış trendi içerisinde, yüzde 35’ler düzeyinin üzerine çıkmıştır.

Bu da gelişen ve değişen sosyal ihtiyaçlar karışında devletin ekonominin neredeyse yarısını temsil ettiği bir durumu ortaya çıkarmıştır. Devletin sosyal ve iktisadi hayat içerisinde artan ağırlığı ve yeni hizmet yaklaşımları, kamu ve özel kesim arasında etkin bir iletişim ve koordinasyonu zaruri hale getirmiştir. Bu koordinasyonun önemli bir ayağını da sivil toplum platformları oluşturmaktadır. Bu amaçla KAPSAM, kamusal karar alma mekanizmalarına paydaşlık perspektifi dahilinde katkı sunmak maksadıyla kurulan, politika ve analiz üreten, kâr amacı gütmeyen siyaseten bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

KAPSAM, politika ve etki analizleri, fayda-maliyet analizleri, makro ve mikro ekonomik modeller ve konjonktür analizleri gibi uluslararası kabul görmüş karar-destek enstrümanlarını kullanarak, kamusal politika belirleme ve uygulama süreçlerine katkı sunmayı hedeflemektedir.